Leer elkaar kennen

Wie zijn er allemaal betrokken bij dit proces? Wat zijn de specialismen?
Leer elkaar kennen en neem gerust contact op met onderstaande hoofdrolspelers

 Michaël Bentvelsen

Beleidsadviseur
Unie van Waterschappen
mbentvelsen@uvw.nl

"Een ketenaanpak voor A4:K24 waarbij alle partners samenwerken en we ook op Europees nivo afstemmen."

 Harry Bouwhuis

Senior beleidsadviseur waterkwaliteit en programmaleider Schoon water
Waerschap Zuiderzeeland
h.bouwhuis@zuiderzeeland.nl

 Anja Derksen

Senior adviseur microverontreinigingen in water
AD eco advies
anja.derksen@adecoadvies.nl

"Geneesmiddelen uit water krijgen vraagt soms om pionieren. Door bij het pionieren samen op te trekken komen we verder. Kennis en ervaringen zijn er om te delen!"

 Anke Durand-Huiting

Beleidsadviseur watersysteem
Waterschap Vechtstromen
a.durand@vechtstromen.nl

"Er is genoeg bekend over de risico's van medicijnresten voor het waterleven om aan de slag te gaan."

Richard van Hoorn

Beleidsadviseur Schoon Water
Waterschap Vallei en Veluwe
rvanhoorn@vallei-veluwe.nl

"Wat er niet inkomt, hoeft er ook niet uit."

Caroline Moermond

Senior Advisor
Centrum Veiligheid Stoffen en Producten
RIVM
caroline.moermond@rivm.nl

"Zuiveren waar dat nuttig en zinvol is, maar óók kijken naar een bronaanpak voor individuele (groepen van) geneesmiddelen. Informatievoorziening en elkaars taal spreken zijn essentieel."

Maarten Nederlof

Senior Beleidsadviseur Afvalwater
Waterschap Aa en Maas
mnederlof@aaenmaas.nl

"Reductie van emissies van medicijnresten naar het oppervlaktewater door actief in te zetten op bron-aanpak en door aanvullende maatregelen in de zuivering voor te bereiden." 

 Gerard Rijs

Medewerker waterkwaliteit
RWS - Water, Verkeer en Leefomgeving
gerard.rijs@rws.nl

 Julian Starink

Beleidsmedewerker
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
julian.starink@minienm.nl

“Sometimes the questions are complicated and the answers are simple.”

 Henry van Veldhuizen

Strategisch Adviseur Waterketen
Waterschap Vallei en Veluwe
hvanveldhuizen@vallei-veluwe.nl

"Met elkaar kunnen we de maatschappelijke opgaven oplossen."

E-mailnieuwsbrief ontvangen?