Geneesmiddelen
uit water

alle schakels van de keten leveren een bijdrage

OVER ONS

Al geruime tijd zijn diverse partijen bezig met het in de gaten houden van vervuiling van het oppervlaktewater met microverontreinigingen, in het bijzonder medicijnresten en hormoonontregelende stoffen. In het begin bleef het voor deze specifieke stoffengroepen vooral bij meten en monitoren, In 2015 is er vanuit de Vewin en Unie van Waterschappen een brief naar het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) gestuurd, waarin zorgen geuit werden over de toenemende mate van vervuiling met medicijnresten en de drinkwaterbronnen die hierdoor in gevaar kwamen. De conclusie was al snel getrokken dat alleen bij een volledige ketenaanpak de doelen bereikt konden worden. Hierop zijn door het ministerie middelen vrijgemaakt en is een ambitieus programma gestart,  In hoeverre terugdringing van vervuiling tot de mogelijkheden behoort, is nog niet bekend. De effecten zijn nog niet volledig in kaart, evenals de ecologische problemen die op termijn kunnen ontstaan. Wel weten we vrij goed welke concentraties we aantreffen in ons oppervlaktewater. Het RIVM heeft geconstateerd dat die reden tot zorg zijn.

“Alle schakels van de keten leveren een bijdrage”
Het probleem van de vervuiling is een typisch maatschappelijk probleem. De waterschappen signaleren de watervervuiling. Zij kunnen dit echter niet alleen oplossen. Iedereen zal daarin moeten bijdragen, zonder dat het probleem over de schutting gegooid wordt. Dat is de ambitie. Het kan sowieso geen kwaad om de informatie zo breed mogelijk te delen. Ook in de zorg als in de farmaceutische industrie liggen er mogelijkheden tot verbetering.

STAPPEN MAKEN
Door iedereen in de processen te betrekken is de eerste stap een tijd geleden al gezet. Samen oplossingen verzinnen is de tweede stap. De partijen bevinden zich nu in het midden van dat proces. Een logische vervolgstap wordt dan het maken van concrete afspraken. Dat zal een mix moeten zijn van zaken die op vrijwillige basis geregeld kunnen worden en onderdelen waarover hardere afspraken gemaakt moeten worden. Vanuit het Ministerie van VWS lopen diverse programma’s over zorgvuldig gebruik van medicijnen. Het is mooi om hierop aan te sluiten. Daarnaast is er de hoop dat ziekenhuizen en soortgelijke instellingen meer gaan doen om de vervuiling tegen te gaan. Het zuiveren van eigen afvalwater is hier een voorbeeld van.

ORGANISATIESTRUCTUUR
De regie van het programma ligt bij het Ministerie van I&M, waarbij ook Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Economische Zaken (EZ) meedoen. Een niveau daaronder bevinden zich drinkwaterbedrijven en waterschappen. Vewin, RIVM, Unie van Waterschappen (UvW) en het Ministerie van I&M vormen het eigenlijke kernteam. Binnen de waterschappen is het zo dat de vereniging van hoofden zuiveringsbeheer de hotspot-analyses en kostenstudies verzorgt. De Task Force (samengesteld uit waterschappen, UvW, Rijkswaterstaat, I & M en Vewin) heeft de rol om technische studies te begeleiden en uiteindelijk de resultaten en aanbevelingen bij de UvW aan te leveren. Daarnaast gebeuren er regionaal ook ontzettend veel dingen. Veel waterschappen doen zelf onderzoek, pilotstudies en leggen contacten met de zorgsector, ziekenhuizen en dergelijke.

Deze website is ingericht in opdracht van genoemde Task Force.

Leer elkaar kennen...
bekijk de hoofdrolspelers

E-mailnieuwsbrief ontvangen?