Projecten

Bekijk hieronder diverse projecten gesorteerd per categorie. 

Zuiveringstechniek

Schone Maaswaterketen - met demonstratieonderzoek PACAS

1-STEP filter met ozon

Pilot zoetwaterfabriek de Groote Lucht

TKI-project 2014KWR001: Geneesmiddelenverwijdering uit effluent

Onderzoek invloed slibgisting en Thermische Drukhydrolyse op microverontreinigingen

Treatrec

Inventarisatie microplastics in de rwzi

Antibiotica resistentie en afvalwaterbehandeling

Haalbaarheidsstudie op hoofdlijnen naar aanvullende zuiveringstechniek(en) om N, P en medicijnresten te verwijderen

Verkenning technologische mogelijkheden voor verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater

Monitoring influent en effluent

Verwijdering geneesmiddelen en zoetstoffen in RWZI's

Proefonderzoek GOZOND Water op RWZI Wervershoof

Next Generation Sequencing (NGS) van DNA/RNA i.h.k.v. verwijdering van medicijnresten in een RWZI

Energieneutrale verwijdering microverontreinigingen ('MiKro')

Cost-Efficient Removal of Contaminants of Emerging Concern in Urban Waste Water Treatment Plants (CER-CEC)

AdOx – a next generation adsorption-oxidation process for removal of CECs from municipal wastewater

Stimuleren natuurlijke zuivering afvalwater

Biocascade als nageschakelde zuiveringsstap

Ontwikkeling nieuwe membranen voor efficiëntere verwijdering microverontreinigingen

Brongerichte aanpak medicijnresten ziekenhuizen

Ontwikkeling algemene zuiveringstechnologie

Verwijderingsrendementen microverontreinigingen RWZI’s Rijn-Oost

Optimalisatie Nereda

Bronaanpak - Niet technisch

Medicijn voor Gezond water

Inventariseren mogelijkheden samenwerking met beroepsvereniging van apothekers

Publiekscampagne Niet in het riool: o.a. medicijnen

Pilot 'Anders voorschrijven' ism Meppeler huisartsen en apothekers

Bewustworing/inspiratie project in eigen beheergebied

Laagdrempelige afvoer van medicijnafval in Zeeland

Inzamelingsmethodiek Ede gebruiken als template voor gehele beheergebied: zichtbaar inzamelen

NHTV projectenprogramma medicijnketen

In gesprek komen met zorgverzekeraars, huisartsen en apothekers

Voorlichting en acties op lagere scholen in Lelystad en Zeewolde 

Inzameling door de gemeente Almere van ingeleverde medicijnen bij apothekers 

Mini-symposium over de medicijnrestenproblematiek voor artsen en apothekers in Almere

Gebiedsproces West-Friesland

In gesprek komen met huisartsen en apothekers 

Inzameling medicijnresten Almelo

Inzameling medicijnrestanten

Voorlichting huisartsensociëteit Almere

Bronaanpak - Technisch

Wetsus project Sourse Separated Sanitation

OZG Pharmafilter

Pharmafilter als kans in het gebied

Pharmafilter AMC

Geneesmiddelen in afvalwater van ziekenhuis

Verkenning duurzaam waterbeheer nieuwbouw ziekenhuis Meppel

Groene Pharmacie Universitair Medisch Centrum Utrecht

Microvezels kleding wasmachine

TKI Affiniteitsadsorptie als zuiveringsstap voor water

Pilot plastic recyclingsbedrijf Flevoland

Lozing effluent Pharmafilter op oppervlaktewater

Pharmafilter Spaarne ziekenhuis

Overlegstructuur

Expertgroep Waterfabriek

Themagroep geneesmiddelen UvW

Werkgroep Samen tegen dumpen

Diverse deelprojecten in het kader van het TSNW programma (Technologische Samenwerking Noordelijke Waterketen)

Netwerk 'Monitoring nieuwe stoffen'

Kring Monitoring

Werkgroep Aanpak opkomende stoffen

Diverse deelprojecten in het kader van het WON programma (Waterketen Onderzoek Noord)

Regiosessies Medicijnresten uit Water

Biologische effectstudie

Smart monitoring 

Slim monitoren

Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit (ESF8)

Testen betaversie ESF 8 excel tool voor het bererekenen van de toxische druk (msPAF)

Normtoetsing toxische stoffen irt msPAF berekeningen mbv ESF8-rekentool en Perpest

Verificatie hotspots door middel van biologisch effectonderzoek

Effectstudie medicijnresten

High-Throughput Effect-Directed Analysis: a novel platform for rapid and sensitive identification of toxic compounds in the aquatic environment

BioEffecTools

Slimme monitoring: inzet van passive samplers en bioassays

Toxische druk en trends

Effectmetingen met bioassays 

Effectonderzoek geneesmiddelen en hormoonverstoorders 2017

Ecotoxicologisch onderzoek waterbodem Rivierenland

EMERCHE: Effect-directed Monitoring tools to assess Ecological and human health Risks of CHemicals of Emerging concern in the water cycle

RoutinEDA: expanding the scope and downscaling the format of high throughput Effect-Directed Analysis for routine water cycle monitoring and effective control

Monitoring

Monitoring Party Drugs

Rioolwater, spiegel van de samenleving

Microplastics in beheergebied WSRL

Verspreiding van ESBL-producerende E. coli en ampiciline-resistente E. faecium vanuit de afvalwaterketen naar het oppervlaktewater

Geneesmiddelen in grondwater

Acesulfaam als marker voor invloed huishoudelijk afvalwater

Meten in biota - opzet van een landelijk meetnet voor biotamonitoring binnen de KRW

Screening watch list stoffen EU (richtlijn prioritaire stoffen)

Kennisontwikkeling/monitoring PFOS

Medicijnresten en hormoonverstoorders in beheersgebied WSRL

Opstellen meetstrategie nieuwe stoffen voor komende jaren voor WSRL

Monitoring en bronanalyse bij vier drinkwaterwinningen in de provincie Gelderland

Brede Screening Maasstroomgebied 2016

Grip op medicijnresten in ons water

Geneesmiddelen in water

Medicijnresten in sediment

Waterharmonica Soerendonk

Onderzoek relatie diergeneesmiddelen in mest en aanwezigheid in oppervlaktewater (pilot)

Aandeel RWZI effluent in grondwater en oppervlaktewater

Inventarisatie bijdrage provincie Utrecht aan de vracht medicijnen die de provincie verlaat

Monitoring microverontreinigingen drie grondwaterwinningen

Effecten waterinlaat op drinkwaterwinning

Nieuwe stoffen in oppervlaktewater

Het effect van voorbehandeling van slib door middel van Thermische Druk Hydrolyse op geneesmiddelen en hormoonverstoorders. 

Pilot 'Hergebruik overstortbagger'

Aandeel rwzi effluent in grond- en oppervlaktewater

Mogelijke oorzaak hormoonverstoring

Monitoring diergeneesmiddelen en hormonen in de provincie Gelderland

Meetnet geneesmiddelen in oppervlaktewater

Meten aan verwijderingsrendementen AWZI's

Monitoringstrategie geneesmiddelen

Onderzoek gedrag diergeneesmiddelen in mestverwerkingsinstallaties (MVI's)

Meetprogramma mestverwerkingsinstallaties (MVI's)

Opzetten monitoringsprogramma medicijnresten

Verspreiding effluent/medicijnen in Wieden en Weerribben

Hotspotanalyse

Doorontwikkeling KRW verkenner voor regionale toepassing (Dommel)

Controle metingen hotspot analyse

Trainee onderzoek naar hotspots en geschikte onderzoeksmethodiek effectmetingen

Hotspotanalyse geneesmiddelen (1)

Hotspotanalyse geneesmiddelen bij RWZI's in beheersgebied WSRL

Hotspotanalyse 'nieuwe stoffen'

Hotspotanalyse geneesmiddelen (2)

Landelijke hotspotanalyse RWZI's

Overig

Scholieren laten meten aan microplastics in verschillende stadia van zuiveringsproces RWZI

Technologies for the Risk Assessment of MicroPlastics (TRAMP)

Big Brown Data

Plan van aanpak zuiverende werking IBA's voor medicijnresten

Waterf(or)all

Strategie omgaan met microverontreinigingen

MEDUWA

Decision Support Tools for Risk-based Prioritization and Control of Contaminants of Emerging Concern (SUSPECt)

Unie themagroep microplastics

Afvalbeleid Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 

Technasiumopdrachten SGL Lelystad in 2016

Nieuwe stoffen in water

Diergeneesmiddelen en waterkwaliteit. Een verkenning van stoffen, gebruik en effecten op waterkwaliteit.