Landelijke hotspotanalyse RWZI's

stoffen: geneesmiddelen (humaan)
status: lopend

projectdetails:

  • hotspotanalyse
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afgerond in 2018

ORGANISATIE:
STOWA

PARTNERS:
Alle waterschappen. Uitvoering door SWECO met bijdragen van AD eco advies.

De impact van een RWZI op het oppervlaktewater is afhankelijk van de karakteristieken van zowel de RWZI als het ontvangende oppervlaktewater. Het doel van dit project is het ontwikkelen en toepassen van een door alle waterschappen gedragen methode waarmee landelijk de RWZI-hotspots voor humane geneesmiddelen geïdentificeerd kunnen worden. ‘Hotspots’ zijn gedefinieerd als de RWZI’s die wat betreft geneesmiddelen de (drink)waterkwaliteit relatief sterk beïnvloeden. Met behulp van kentallen is de emissie van geneesmiddelen berekend en is de verspreiding berekend met het Landelijk KRW-verkenner Model.

Door de gegevens op verschillende manieren te combineren worden drie ’maatlatten’ afgeleid. Dit zijn (1) de concentratiebijdrage aan het ontvangende water bij het lozingspunt, (2) de invloed op de benedenstroomse waterkwaliteit en (3) de beïnvloeding van drinkwaterbronnen. 

De resultaten van deze studie geven input om op landelijke, regionale en lokale schaal scenario's voor maatregelen bij RWZI's door te rekenen. Wordt STOWA rapport 2017-42.

Contactpersoon

Bert Palsma