Werkgroep Aanpak opkomende stoffen

stoffen: meerdere stofgroepen
status: doorlopend

projectdetails:

  • overlegstructuur
  • meerdere stofgroepen

ORGANISATIE:
Ministerie I&M

PARTNERS:
IPO, RWS, VEWIN, RIWA, RIVM

Oprichting zomer 2015 onder cMRE. Houdt zich bezig met opkomende stoffen d.w.z. nieuwe stoffen in watermatrices waarvan de schadelijkheid nog niet is vastgesteld en waarvan het vermoeden bestaat dat ze wel schadelijk kunnen zijn voor de mens of het ecosysteem, en die nog niet in het waterkwaliteitsbeleid worden onderkend.

Het doel is om tot een structurele aanpak van opkomende stoffen te komen, waarbij door slimme samenwerking het inzicht wordt verbeterd en een grotere efficiëntie wordt bereikt.

Eén van de resultaten is een stoffenprioritering voor NL volgens NORMAN-systematiek. Hiertoe zijn alle NL monitoringsdata uit Waterkwaliteitsportaal en RIWABASE centraal verzameld in de Europese NORMAN database. Vervolgens is een prioritering gemaakt waarbij gebruik is gemaakt van de zeer uitgebreide set data over stofeigenschappen en toxiciteit die binnen NORMAN verband is verzameld. Dit heeft geresulteerd in een indeling in actie categoriën en een verdere prioritering binnen de categoriën. Voor een aantal stofgroepen is geconstateerd dat zijn meer aandacht vragen, te weten biociden, geperfluoreerde fluorverbindingen, gealkyleerde fosfaatesters en persoonlijke verzorgingsproducten en diergeneesmiddelen. Diergeneesmiddelen worden in een ander kader opgepakt. Voor de andere stofgroepen zijn verdere acties geformuleerd, o.a. gerichte monitoring in RWZI-effluenten, verzamelen aanvullende informatie en het gebruik beter in beeld brengen.

In 2018 zullen de aandachtvragende stoffen en stofgroepen in grondwater en in oppervlaktewater als bron voor drinkwater verder worden uitgewerkt.

Contactpersonen

Michael Bentvelsen (Unie), Jos Goossen (Scheldestromen / Kring monitoring), Roelof Veeningen (Wetterskip Fryslan / Kring monitoring) en Anja Derksen (namens STOWA)